Sermons

Parashat Vaera – Gabriel Menashe


January 21st, 2023 — Parashat Vaera

Gabriel Menashe’s guest drash on January 21, 2023.