Sermon
1 year ago • Jan 21, 2023

Parashat Vaera

By
Gabriel Menashe

Parashat Vaera Sermon. Gabriel Menashe’s guest drash on January 21, 2023.